top of page

Privacy policy Draft

Het bisdom Antwerpen hecht veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die ons toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren. Van zodra het mogelijk is om een directe of indirecte link te leggen tussen één of meerdere gegevens en een natuurlijke persoon, spreekt men van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden door ons beschermd conform de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of GDPR) en de nationale wetgeving ter uitvoering van deze Verordening.

Deze privacyverklaring werd opgemaakt om u in te lichten over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is het bisdom Antwerpen, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schoenmarkt 2, met als contactpersoon vicaris-generaal Bruno Aerts, 

secretariaat@bisdomantwerpen.be, telefoonnummer +32 3 202 84 30.

De verantwoordelijke neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, tegen toevallig verlies en tegen iedere niet toegelaten verwerking van persoonsgegevens. 

2. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Kerkrechtelijk bestaat het bisdom Antwerpen uit de centrale diensten van het bisschopshuis te Antwerpen, het Theologisch en Pastoraal Centrum te Antwerpen, de territoriale vicariaten Antwerpen en Kempen (die pastoraal verantwoordelijk zijn voor dekenaten, pastorale eenheden, federaties en parochies, en voor de pastorale werking van de Rooms-katholieke kerkgemeenschap in de ruime samenleving), het vicariaat diocesane diensten (vormingsdienst CCV, jongerenpastoraal IJD, Orbit, Caritas, Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen en Globant), en de vicariaten voor onderwijs, het godgewijde leven, de gezinspastoraal, de liturgie, de roepingenpastoraal, de catechese, de priester- en diakenopleiding, de havenpastoraal, de pastoraal voor schippers en zeelieden, en de toerismepastoraal.

Op burgerrechtelijk vlak omvat het bisdom Antwerpen de rechtspersonen Bisdom Antwerpen vzw, Diocesaan Seminarie o.i., Diocesaan Catechetisch Centrum vzw, Vicariaat Antwerpen p.s. en Vicariaat Kempen p.s.

Het bisdom Antwerpen verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 1. personen die in vast dienstverband, met een canonieke benoeming al dan niet gekoppeld aan een wedde als bedienaar van de eredienst, en/of vanuit een vrijwillig engagement werkzaam zijn voor het bisdom Antwerpen of voor één of meerdere rechtspersonen die behoren tot de burgerrechtelijke structuur van het bisdom;

 2. katholiek gedoopte personen, die door het doopsel behoren tot de Rooms-katholieke Kerk, personen die sacramenteel gevormd zijn, een kerkelijk huwelijk hebben gesloten en/of een sacramentele wijding hebben ontvangen, en personen die een kerkelijke uitvaart hebben ontvangen;

 3. leden van religieuze congregaties;

 4. leden van centrale kerkbesturen en kerkfabrieken;

 5. dossiers die behoren tot de bevoegdheid van de kerkelijke rechtbanken;

 6. studenten en docenten in kerkelijke opleidingen;

 7. deelnemers aan vormings- en navormingsprogramma’s;

 8. leden en bestuurders van dekenale vzw’s;

 9. abonnees van Relevant, het diocesane magazine van het bisdom Antwerpen;

 10. personen die geabonneerd zijn op de maandelijkse digitale nieuwsbrief van het bisdom Antwerpen;

 11. externe relaties.

Onder ‘verwerking van gegevens’ verstaan we elke verwerking van persoonsgegevens. Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens betreffen in voorkomend geval naam, voornaam/voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, verblijfsgegevens, geslacht, burgerlijke staat, rijksregisternummer, canoniek statuut, diploma(‘s), wijdingsgerelateerde informatie, adres(sen), telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer en weddegegevens van de betrokkene, en de functionele relatie met het bisdom (canoniek / burgerlijk).

Het bisdom Antwerpen verwerkt enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Persoonsgegevens worden door ons in geen geval doorgegeven aan personen of instellingen die niet behoren tot de kerkrechtelijke en/of burgerrechtelijke structuren van het bisdom Antwerpen of tot de Rooms-katholieke Kerk, met uitzondering van derden/leveranciers die in het kader van hun dienstverlening toegang kunnen hebben tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. Het bisdom Antwerpen sluit in dat geval een verwerkersovereenkomst af waarin alle noodzakelijke garanties worden verstrekt op het gebied van vertrouwelijkheid en beveiliging.

Bepaalde groepen van personen worden vermeld in het jaarboek van het bisdom Antwerpen, opgenomen in het adresboek op Kerknet, vermeld op de website van het bisdom Antwerpen www.bisdomantwerpen.be en ontvangen via e-mail maandelijks de digitale nieuwsbrief van het bisdom.

Het bisdom Antwerpen verwerkt persoonsgegevens op basis van volgende rechtsgronden:

 1. hetzij na voorafgaande toestemming van de betrokkene, en tot herroeping van deze toestemming;

 2. hetzij in het kader van de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst;

 3. hetzij om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan het bisdom onderworpen is;

 4. hetzij bij een gerechtvaardigd belang, in welk geval steeds gestreefd wordt naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

De betrokkene heeft steeds recht op toegang tot zijn gegevens en op verbetering, bijwerking of verwijdering van zijn gegevens. Hij kan daarvoor contact opnemen met het secretariaat van het bisdom Antwerpen via secretariaat@bisdomantwerpen.be. In sommige gevallen kunnen bepaalde persoonsgegevens niet gewist worden.

De betrokkene heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Antwerpen, 10 juli 2018

bottom of page